تشکیل شورای ملی معماران جوان

تشکیل شورای ملی معماران جوان

شرایط عضویت :
الف : متقاضی میبایست حداقل 21 سال و حداکثر 35 سال داشته باشد . 
ب   :  متقاضی میبایست در ایران حضور داشته باشد . 
ج    : متقاضی میبایست در رشته معماری تحصیل کرده باشد .
*** پس از مرحله پیش عضویت ، متقاضیان در سه درجه A , B , C  با توجه به رنج امتیاز کسب شده بر اساس رزومه و کنش گری اجتماعی در حوزه معماری و غیر معماری تقسیم بندی میشوند 
 
  ***  برای پیش عضویت در شورای مرکزی و شورا های فرعی شورای ملی معماران جوان فرم زیر را پر نمایید . 
 
 معماری به عنوان رشته ای با پیوند های ناگسستنی میان مردم ، جامعه ، سیاست ، اندیشه ، تخصص و اقتصاد همواره یکی از مهمترین حوزه های جوامع بشری در طول تاریخ بوده و همین ویژگی آن را نسبت به مابقی تخصص ها به گونه ای منحصر به فرد ساخته که پیشرفت یا پسرفت آن روی جامعه اثرمیگذارد و بالعکس این اتفاق نیز صادق است . اما یکی از ارکان رشد معماری توسعه اندیشه های مبتنی بر فرهنگ ، اقتصاد و سیاست بر اصل ملی گرایی بوده است که همین خصوصیت پتانسیل های نهفته در جوامع معماری را به ارکان و اتفاقات بالفعل و مثبت در فضای زندگی  و  ارتقاء معنای آن برای فرهنگ ها و جوامع تبدیل کرده . بر این مبنا تصمیم به ایجاد شورای ملی معماران جوان با تکیه بر بیش از ده سال فعالیت مستمر در زمینه کنشگری معماری در کشور عزیزمان ایران گرفتم ، تجاربی که در این سالها در ایجاد و توسعه  موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ، طرح معماری خوب ، پلتفرم های معماری برای همه ، هبیتان ، گپ پدیا ، گروه بین المللی معماری و … داشته ام مرا در این شرایط خاص کشور وا داشت تا شورای ملی معماران جوان را برای ایجاد اتحاد تخصصی بر مبنای سه رکن ملی گرایی ( به معنای محتوا نه جغرافیا ) ، فرهنگ گرایی و تخصص گرایی تاسیس و زمینه را برای تشکیل مجمعی دموکراتیک برای اتحاد افکار و اندیشه های گوناگون در حوزه معماری ایران فراهم آورم که بتواند زمینه ساز توسعه معماری کشور توامان با توسعه اندیشه و بهبود فرآیند های موضوعه گشته و رغبت عمومی این جامعه را نسبت به بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی معماران جوان در جهت  حضور و کنش  در میهن عزیزمان ایران به جای مهاجرت و خروج از ایران فراهم آورده و مطالبه  جامعه ای بهتر برای ایرانی بهتر از طریق شورای ملی معماران جوان تحقق یابد.  
 
نوید گنجی 
 
پیش عضویت انجام شد